Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

Meriaura Group Oyj
Puolivuosikatsaus, sisäpiiritieto         28.8.2023 klo 8.30 (CEST)

Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

Konsernin avainluvut huhtikesäkuussa 2023

 • Liikevaihto huhti-kesäkuussa 15,3 milj. euroa (4-6/2022: 0,7 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) huhti-kesäkuussa 1,1 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) eli 7,2 % liikevaihdosta.
 • Tulos huhti-kesäkuussa -0,5 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Konsernin avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-kesäkuussa 2023

 • Liikevaihto tammi-kesäkuussa 31,5 milj. euroa (1-6/2022: 2,1 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2,6 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) eli 8,3 % liikevaihdosta.
 • Tulos tammi-kesäkuussa -0,6 milj. euroa (-2,5 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa -0,001 (-0,014) euroa.
 • Konsernin toimitusjohtajana aloitti 12.5.2023 Kirsi Suopelto.
 • Uusiutuva Energia -liiketoiminta myytiin emoyhtiön kokonaan omistamalle uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023. Savosolar jää aputoiminimenä ja brändinä liiketoiminnan käyttöön.
 • Nimenvaihdos Savosolar Oyj:stä Meriaura Group Oyj:ksi 1.6.2023 ja uudet kaupankäyntitunnukset MERIH (First North Growth Market Finland) ja MERIS (First North Growth Market Sweden).
 • Meriaura Energy Oy solmi arvoltaan noin 9 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimuksen Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa Bad Rappenauhun, Saksaan. Sopimus on ehdollinen rakennusluvan saamiselle.

Konsernin avainluvuissa ja myöhemmin tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tilikautta 2022 koskevat vertailuluvut ovat aiemmin julkistettuja Savosolar Oyj:n taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.

MERIAURA GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA KIRSI SUOPELTO:

“Meriaura Groupin liikevaihto kehittyi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes odotetusti. Merilogistiikan liikevaihto jatkoi pitkäaikaista myönteistä kehitystään, vaikka liikevaihto jäikin vertailukautta pienemmäksi. Vuonna 2022 merilogistiikan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen vahvasti, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin.

Merilogistiikan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 15 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,3 miljoonaa euroa. Merilogistiikan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 31 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,8 miljoonaa euroa eli 15,5 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdosta hieman yli kaksi kolmasosaa muodostui bulk-kuljetuksista ja vajaa kolmannes projektikuljetuksista. Sopimuskuljetusten ja spot-kuljetusten keskinäinen suhde pysyi ennallaan.

Lähes hiilivapaita, biopolttoaineen käyttöön perustuvia merikuljetuksia asiakkaillemme tarjoavalle EcoVoy-konseptillemme on haettu ISAE 3000 -standardin mukaista varmennusta KPMG:ltä. EcoVoy on käynyt kesällä läpi Readiness Assessment -vaiheen ja tavoitteena on saada varmennuslausunto alkusyksyn aikana.

Merikuljetusnäkymien yleisestä heikentymisestä huolimatta odotamme Merilogistiikka-liiketoimintamme kysynnän pysyvän loppuvuonna kohtuullisen hyvällä tasolla vahvan sopimuskantamme ansiosta. Liiketoiminnalle tyypillinen kausiluonteisuus näkyy kuitenkin kolmannella vuosineljänneksellä, kun teollisuuden kuljetukset lomakaudella vähenevät.

Uusiutuvan Energian liikevaihto jäi toisella vuosineljänneksellä 0,3 miljoonaan euroon ja liiketulos pysyi tappiollisena. Kauden lopussa pääsimme kuitenkin uutisoimaan tähän asti suurimmasta aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimuksestamme Bad Rappenauhun Saksaan Bauer Holzenergielle. Toimitettava aurinkolämpökeräinkenttä tulee olemaan lähes 29 000 neliömetriä ja sopimuksen arvo noin yhdeksän miljoonaa euroa. Toimitussopimus on ehdollinen rakennusluvan saamiselle, jonka odotetaan varmistuvan kesän aikana.

Suomessa luovutimme katsauskaudella arvoltaan noin 0,2 miljoonan euron aurinkolämpöjärjestelmän kaukolämmöntuotantoon Etelä-Savon Energialle, joka on asettanut tavoitteekseen nollapäästöisen energiatuotannon. Tämä aurinkolämpöjärjestelmä on jo toinen Etelä-Savon Energialle toimittamamme järjestelmä ja tällä hetkellä Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen on vahvasti teollisuuden ja kaukolämpöyhtiöiden agendalla ennen kaikkea kallistuvien päästöoikeuksien vuoksi. Investointipäätöksiä ovat kuitenkin viivästyttäneet kohonnut inflaatio ja rahoituksen hinta. Odotamme markkinan aktivoituvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja olemme hyvissä asemissa vastaamaan kysynnän kasvuun konsernissa aikaansaatujen rakennemuutosten, vahvan taseen ja hyvän tarjouskannan ansiosta.”

MERIAURA GROUP -KONSERNI

Nimenmuutos ja liiketoiminnan perustiedot

Meriaura Group Oyj:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Yhtiö toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj. Varsinainen yhtiökokous 12.5.2023 päätti muuttaa yhtiön nimen Meriaura Group Oyj:ksi, ja nimenmuutos tuli voimaan 1.6.2023. Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella Savosolar Oyj:n Uusiutuva Energia -liiketoiminta myytiin konsernin emoyhtiön kokonaan omistamalle uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023. Savosolar-nimi säilyy Meriaura Energyn aputoiminimenä ja aurinkolämpöbrändinä.

Muutos selkeyttää konsernin rakennetta, kun Uusiutuva Energia -liiketoiminta toimii konsernin emoyhtiöstä erillisenä kokonaisuutena samoin kuin Merilogistiikka-liiketoiminta. Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittaa Meriaura Groupin kokonaan omistama tytäryhtiö Meriaura Oy ja sen täysin omistama biopolttoaineita valmistava VG-EcoFuel Oy. Emoyhtiö keskittyy konsernin hallintoon ja sijoittajasuhteisiin ja tuottaa muun muassa rahoituspalveluja liiketoiminnoilleen. Hallintopalvelut ovat sisältyneet aiemmin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan lukuihin.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja merikuljetusten hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaa harjoittava Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä.

Meriaura Group raportoi erikseen Merilogistiikka- ja Uusiutuva Energia -liiketoimintojen liikevaihdon, käyttökatteen, liiketuloksen ja katsauskauden tuloksen.

Meriaura Group Oyj muodostettiin syksyllä 2022 yritysjärjestelyllä, jossa Savosolar Oyj (1.6.2023 alkaen Meriaura Group Oyj) hankki osakevaihtosopimuksella VG-Shipping Oy:ltä (1.3.2023 alkaen Meriaura Invest Oy) sen kokonaan omistaman Meriaura Oy:n osakekannan ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Yritysjärjestely toteutui 30.11.2022.

Tämän puolivuosikatsauksen vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Ennen 30.11.2022 toteutunutta yritysjärjestelyä liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan Savosolar Oyj:n (nyt Meriaura Group Oyj) aiemmin harjoittamasta Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta. Konsernin liiketoiminnan kehityksen vertailtavuuden parantamiseksi tämän katsauksen tekstiosan taulukossa 2 esitetään keskeiset pro forma -tunnusluvut vuoden 2022 ensimmäiseltä ja toiselta neljännekseltä sekä koko tilikaudelta 2022. Pro forma -luvut kuvaavat tilannetta, jossa Merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Savosolar-konsernia jo 1.1.2022 alkaen.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikan liiketoiminta on kausiluonteista siten, että kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu suurin osa Meriauran koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä rasittaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnassa. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 edellyttämässä laajuudessa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA 2023

Liikevaihto huhti-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 15,3 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 0,3 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 18,4 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0,7 miljoonaa euroa.

Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä ja laivojen käyttöasteet jäivät hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmiksi, sillä vertailukaudella Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin. Pitkällä aikavälillä liikevaihto säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Bulkki-kuljetusten kysyntä säilyi vakaana, mutta projektikuljetukset kärsivät Meri-alukselle marraskuussa 2022 tapahtuneen haverin aiheuttamista korjaustöistä ja asiakkaiden aikataulumuutoksista. Liikevaihtoa supisti myös asiakkailta perittävän laivapolttoaineen hinnan merkittävä alentuminen vertailujaksosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa yhtiö luovutti toukokuussa Etelä-Savon Energialle (ESE) aurinkolämpöjärjestelmän kaukolämmön tuotantoon. Aurinkolämpöjärjestelmän koko on 415 m² ja keräinkentän nimellisteho on 360 kW. Toimituksen arvo oli noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 31,5 (2,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 31,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 0,5 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,0 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 2,1 miljoonaa euroa.

Merilogistiikan liikevaihto jatkoi pitkäaikaista myönteistä kehitystään, vaikka liikevaihto jäikin vertailukautta matalammaksi. Ahtaajien 15 vuorokauden lakko Suomessa vaikeutti hieman bulk-kuljetuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Projektikuljetukset kärsivät asiakkaiden aikataulumuutoksista sekä Meri-alukselle marraskuussa 2022 Kielin kanavassa tapahtuneen haverin aiheuttamista noin seitsemän viikkoa kestäneistä korjaustöistä. Bulk-kuljetusten osuus liikevaihdosta oli hieman yli 70 %, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus liikevaihdosta laski hieman MV Merin telakoinnin vuoksi ja oli vajaat 30 % liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa saatiin uusi merkittävä tilaus vasta kauden lopussa, joten toimintaa sopeutettiin alkuvuonna kustannusten vähentämiseksi. Uusiutuvan Energian tilauskanta oli katsauskauden päättyessä noin 9,2 (1,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tilauskannasta 9,0 miljoonaa euroa on ehdollista liittyen rakennuslupaan, jonka odotetaan varmistuvan kesän aikana. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli noin 197 miljoonaa euroa (130) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektien arvo oli noin 39 miljoonaa euroa (35 miljoonaa euroa).

Kustannukset ja tulos

Meriaura Group -konsernin huhti-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 1,1 (-1,2) miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 2,3 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -1,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Huhti-kesäkuun liiketulos oli -0,2 (-1,2) miljoonaa euroa ja tulos -0,5 (-1,4) miljoonaa euroa.

Meriaura Group -konsernin tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 2,6 (-2,3) miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 4,8 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja -2,2 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Merilogistiikan toisen vuosineljänneksen käyttökate oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska erityisesti vuoden 2022 toisella neljänneksellä merikuljetusten kysyntä ja rahtien hinnat olivat poikkeuksellisen korkeat Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena. Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -0,1 (-2,4) miljoonaa euroa ja tulos -0,6 (-2,5) miljoonaa euroa.

Meriaura Groupin tammi-kesäkuun materiaali- ja palvelukustannukset olivat 19,9 (2,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat vertailukauteen nähden Merilogistiikka-liiketoiminnan myötä ja olivat 5,6 (1,3) miljoonaa euroa. Myös liiketoiminnan muut kulut kasvoivat Merilogistiikka-liiketoiminnan myötä ja olivat 4,1 (1,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -0,6 (-2,5) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 (-0,1) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli -0,6 (-2,5) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,001 (-0,014) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,001 (-0,009) euroa.

Taulukko 1: Vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 Muutos,% 1-12/2022
Liikevaihto, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
15 283
14 951
332
685

685
31 471
30 982
489
2 132

2 132
1 376

-77

8 635
4 857
3 778
Käyttökate (EBITDA),
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

1 099

2 287
-1 188

-1 173


-1 173

2 602

4 807
-2 205

-2 272


-2 272

215

3


-3 577

928
-4 505
Liikevoitto/tappio (EBIT),
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

-221

1 037
-1 258

-1 247


-1 247

-64

2 277
-2 341

-2 423


-2 423

97

3


-3 763

511
-4 274
Katsauskauden voitto/tappio,
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

-504

857
-1 361

-1 352


-1 352

-584

1 886
-2 470

-2 549


-2 549

77

3


-4 067

448
-4 515
Osakekohtainen tulos,
konserni

Laimentamaton
Laimennettu

-0,001
-0,001

-0,007
-0,005

-0,001
-0,001

-0,014
-0,009

93
89

-0,017
-0,015

Taulukko 2: Pro forma -vertailu katsauskausittain (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 Muutos, % 1-12/2022
Liikevaihto, konserni
Merilogistiikka
Uusiutuva Energia
15 283
14 951
332
19 124
18 439
685
31 471
30 982
489
35 179
33 047
2 132
-11
-6
-77
73 209
69 431
3 778
Käyttökate (EBITDA),
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

1 099

2 287
-1 188

2 492

3 665
-1 173

2 602

4 807
-2 205

3 722

6 000
-2 278

-30

-20
-3

9 991

14 496
-4 505
Liikevoitto/tappio (EBIT),
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

-221

1 037
-1 258

1 242

2 497
-1 255

-64

2 277
-2 341

1 254

3 685
-2 431

-105

-38
-4

5 198

9 472
-4 274
Katsauskauden voitto/tappio,
konserni

Merilogistiikka
Uusiutuva Energia

-504

857
-1 361

930

2 289
-1 359

-584

1 886
-2 470

679

3 236
-2 557

-186

-42
3
        
4 033
8 548
-4 515

Pro forma -vertailu on esitetty oletuksella, että Meriauran merilogistiikkaliiketoiminta olisi ollut osa Meriaura Group -konsernia (aiemmin Savosolar-konsernia) 1.1.2022 alkaen. Todellisuudessa se on ollut osa Meriaura Group -konsernia 1.12.2022 alkaen.

Rahoitus

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2023 oli 62,3 (8,5) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 3,5 (3,1) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 4,3 (2,5) miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 57,3 (59,1) prosenttia. Vieraan pääoman määrä oli 26,4 (3,3) miljoonaa euroa, josta 16,3 (0,2) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 10,1 (3,1) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli laivojen hankintaan liittyviä rahoitusyhtiölainoja 13,3 (0,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli ostovelkoja 2,7 (1,1) miljoonaa euroa ja siirtovelkoja 2,9 (1,8) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,4 (-2,5) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat 30.6.2023 olivat 4,3 (2,5) miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja johto

Meriaura Group -konsernin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 160 (vuoden 2022 lopussa 172) työntekijää. Henkilöstöstä 32 (32) työskenteli Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa ja 125 (137) Merilogistiikka-liiketoiminnassa. Emoyhtiön palveluksessa oli katsauskauden päättyessä kolme henkilöä.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 12.5.2023 Kirsi Suopelto, joka toimi aiemmin konsernin hallituksen puheenjohtajana ja strategiajohtajana. Toimitusjohtajana aiemmin toiminut Jari Varjotie siirtyi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 12.5.2023 Meriaura Group Oyj:n eli konsernin emoyhtiön hallituksen jäseneksi. Savosolar Oyj:n myyntijohtajana vuodesta 2020 lähtien toiminut Antti Lilleberg nimitettiin Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen.

Konsernin johtoryhmä muodostui 30.6.2023 seuraavista jäsenistä: toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, talousjohtaja Heikki Timonen, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin ja Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Merilogistiikka-liiketoiminnassa jatkettiin EcoVoy-konseptin kehittämistä. EcoVoy-sopimus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden ostaa lähes hiilivapaita, biopolttoaineen käyttöön perustuvia merikuljetuksia. EcoVoy-konseptille on haettu ulkopuolinen ISAE 3000 standardin mukainen varmennus. Järjestelmä on käynyt läpi ns. Readiness Assessment -vaiheen ja se auditoidaan syyskuussa tavoitteena saada järjestelmää koskevaa varmennuslausunto alkusyksyn aikana.

Meriaura Energy allekirjoitti 27.6.2023 sopimuksen Bauer Holzenergie GmbH u Co.KG:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Bad Rappenauhun Saksaan. Toimitussopimuksen arvo on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Toimitettava aurinkolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä laajennettuun kaukolämpöverkkoon. Sopimus on ehdollinen rakennusluvalle, jonka odotetaan varmistuvan kesän aikana. Järjestelmän toimituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja käyttöönoton tapahtuvan vuonna 2024.

Ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittui NewHeatille Ranskan Verduniin toimitetun teollisuuden prosessilämpöä tuottavan Euroopan tähänastisesti suurimman aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönotto. Toisella vuosineljänneksellä luovutettiin aurinkolämpöjärjestelmä Etelä-Savon Energialle Mikkeliin.

MERIAURA GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Savosolar Oyj:n (1.6.2023 lukien Meriaura Group Oyj) varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Hallitukseen valitulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkaa vasta 1.11.2023, on oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia yhtiön puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn vuoksi voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jussi Mälkiän ja Ville Jussilan sekä uusina jäseninä Feodor Aminoffin, Timi Hyppäsen, Jari Varjotien ja 1.11.2023 alkaen Kati Ihamäen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään muutokset koskien yhtiön toiminimeä, kotipaikkaa ja tilintarkastajaa. Muutosten jälkeen yhtiön toiminimi on Meriaura Group Oyj, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku. Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Savosolar Oyj:n liiketoiminnan siirto tytäryhtiölle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta liiketoiminnan siirrosta, jossa yhtiön harjoittama aurinkolämpöliiketoiminta siirrettäisiin kokonaan tai osittain yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen liiketoimintasiirron kaikista ehdoista.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jussi Mälkiän hallituksen puheenjohtajaksi ja Feodor Aminoffin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkaistu yhtiötiedotteella 12.5.2023 ja tiedote löytyy Meriaura Groupin verkkosivuilta www.meriauragroup.com kohdasta sijoittajat.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella merkittäviä lähipiiriliiketoimia.

OSAKE

Meriaura Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeen kaupankäyntitunnukset muuttuivat katsauskaudella yrityksen uuden nimen myötä. Uusi kaupankäyntitunnus on ollut 1.6.2023 alkaen First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla MERIS (aiemmin SAVOS) ja First North Growth Market Finland -markkinapaikalla MERIH (aiemmin SAVOH).

Osakkeiden lukumäärä 30.6.2023 oli 800.102.141 (199.179.456). Yhtiö ei omista omia osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeiden osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana oli 790.728.513 (180.962.845).

Osakkeiden lukumäärä kasvoi kaudella optioilla suoritettujen osakemerkintöjen seurauksena 16.966.266 uudella osakkeella. Savosolar Oyj:n optio-oikeuksien 3-2021 perusteella osakkeiden merkintäaika alkoi 20.3. ja päättyi 31.3.2023. Noin 43,8 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään. Optioilla suoritetuilla osakemerkinnöillä yhtiö sai noin 0,92 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Yhtiöllä ei ole tämän jälkeen voimassa olevia optio-ohjelmia.

Kauden aikana osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,575 ja 0,989 (0,300 ja 0,565) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,840 (0,385) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,052 ja 0,084 (0,030 ja 0,052) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,073 (0,034) euroa. Meriaura Groupin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2023 oli 17.704.304 (65.212.947) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 70.128.225 (112.413.227) First North Growth Market Finlandissa.

Hallituksen voimassa olevat osakeantivaltuudet

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000. Valtuutuksesta on käyttämättä 276.730.670 osaketta, ja se on voimassa 30.6.2024 asti.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2023

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
MERIAURA INVEST OY (ent.VG-SHIPPING OY)1 529 381 765 66,16
HYBRID CONSULTING OY2 33 801 313 4,22
SJÖBLOM KATRI PAULIINA 5 244 741 0,66
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 5 000 555 0,62
JOKINEN, JUKKA 4 500 000 0,56
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 4 063 112 0,51
HELLÉN STEFAN ANDERS 4 000 000 0,50
LILJA ANSA ANITTA 3 562 264 0,45
SJÖBLOM KARI TAPIO 3 007 165 0,38
RABN GROUP OY 2 580 645 0,32
10 suurinta omistajaa yhteensä 595 141 560 74,38
KAIKKI YHTEENSÄ 800 102 141 100
1 Meriaura Invest on Jussi Mälkiän määräysvaltayhtiö.
2 Hybrid Consulting Oy on Kirsi Suopellon vaikutusvaltayhtiö.
 

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merilogistiikka-liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Merilogistiikan kuljetusvolyymeihin ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisesti taloudelliset suhdanteet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seuranneet jännitteet geopoliittisessa tilanteessa ovat heikentäneet merikuljetusten ennustettavuutta.

Merilogistiikan bulk-kuljetukset perustuvat omiin ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vuokrattuihin kuivarahtialuksiin. Meriaura on hajauttanut vuokratonnistoon liittyviä riskejä tekemällä yhteistyötä useamman eri laivanomistajan kanssa. Lisäksi ulkopuolisilta omistajilta rahdattujen laivojen sopimusperiodeja on hajautettu. Pitkäaikaisiin kuljetussopimuksiin on sisällytetty polttoainelausekkeet.

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää Merilogistiikassa pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkaampaan laivastoon sekä vaihtoehtoisten, puhtaampien polttoaineiden kasvavaa hyödyntämistä. Meriaura on investoinut menestyksekkäästi uusiin laivatyyppeihin ja tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä kehittämällä ratkaisuja jätepohjaisen biopolttoaineen käytön mahdollistamiseksi laivoissa. Mikäli kehityshankkeet eivät osoittaudu oikeiksi suhteessa asiakkaiden tarpeisiin tai Meriauran käyttämien vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat nousevat merkittävästi, tai niiden laatu ei parane odotetulla tavalla, näillä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Uusiutuvaan energiaan kohdistuu suuria kasvuodotuksia. Kasvuodotukset voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita tai kilpailijoita, minkä lisäksi sääntely ja taloudelliset kannusteet voivat muuttua merkittävästikin.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin riski liittyy tilauskannan kasvattamiseen, jotta toiminta kääntyy pysyvästi kannattavaksi. Mikäli Meriaura Energy ei kykene kasvattamaan tilauskantaansa ja toiminnan volyymia sekä varmistamaan toimintansa tehokkuutta, saattaa yhtiön kasvu ja/tai kannattavuus kehittyä odotuksiin nähden negatiivisesti.

Konsernin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit

Merilogistiikka-liiketoiminta voi tarvita merkittävää lisärahoitusta laivaston kilpailukykyistä kasvattamista varten. Useat samanaikaiset suuret uusiutuvan energian toimitukset voivat lisätä merkittävästi Uusiutuvan Energian käyttöpääoman ja takauslimiitin tarvetta. Rahoitusmarkkinoiden yleinen heikkeneminen, rahoituksen kustannusten nousu ja/tai rahoituksen saatavuuden heikkeneminen voivat heikentää konsernin rahoitusvaihtoehtoja ja johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen.

Meriaura Groupin hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti konsernin kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon konsernin vahvan taseen ja liiketoimintojen markkinanäkymät hallitus on luottavainen, että konserni kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu. Toiminta keskittyy Itä- ja Pohjanmerelle, missä Meriaura on johtavia projektimerenkulun toimittajia. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että rakennuttamalla uusia omia vähäpäästöisiä aluksia. Orgaanisen kasvun lisäksi Merilogistiikka-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä.

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vahvan kassavirran sekä Merilogistiikan että Uusiutuvan Energian nopean kasvun ja kannattavuuden parantamisen tueksi.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tavoitteena on nopeuttaa merkittävästi kasvua ja kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Tavoitteena on olla johtava aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Uusiutuva Energia -liiketoiminta myös lisää kykyään integroida muita puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä järjestelmätoimituksiinsa. Laajentuvan osaamisen sekä vahvempien taloudellisten resurssien avulla se pystyy kehittämään asiakkaiden tarpeisiin joustavia liiketoimintamalleja esimerkiksi energiantoimittajana laitevalmistajan ja järjestelmätoimittajan lisäksi. VG-EcoFuel tuo konserniin biopolttoaineosaamista, jota Uusiutuva Energia -liiketoiminta voi hyödyntää lämmityssektorilla. Uusiutuvan Energian strategian toteutuksessa avainasemassa ovat aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on Euroopassa. Strategian mukaisesti energiajärjestelmiä toteutetaan kokonaistoimituksina yhdessä partnereiden kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Meriaura Energyn tuotteille.

Meriaura Group -konsernin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Konsernilla on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä.

MARKKINANÄKYMÄT

Merilogistiikka

Meriauran alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriaura on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin (ns. bulk-rahti) sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Bulk-rahti muodostaa noin 2/3 ja erikoislastien ja projektikuljetusten osuus noin 1/3 Meriauran liikevaihdosta.

Merikuljetusten kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys, ja toimiala on historiallisesti ollut varsin volatiili. Voimakkaasti kohonneet hinnat, nopeasti nousseet korot ja Ukrainassa jatkuva sota ylläpitävät epävarmuutta yleistaloudellisesta kehityksestä.

Bulk-rahti on kilpailtu toimiala, jonka markkinaosapuolet vaihtelevat suurista monikansallisista yrityksistä pieniin alueellisiin yrityksiin. Meriauran bulk-kuljetusten liikevaihdosta noin 2/3 osaa koostuu kysynnältään suhteellisiin tasaisiin ja pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvista lasteista mm. elintarvikeketjussa ja bio-energian raaka-aineissa. Spot-markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vaihtelut heijastuvat nopeammin rahtihintoihin. Lisäksi Meriauran sopimusliikenteestä merkittävä osuus koostuu lastivirroista, joiden ympärivuotinen kuljettaminen edellyttää jääluokallista kalustoa.

Painavien ja mitoiltaan suurten projektilastien kuljettaminen edellyttää bulk-kuljetuksiin nähden erilaista laivakapasiteettia ja henkilöstön erikoisosaamista. Meriauralla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus projektikuljetuksista, kuten laivalohkojen ja satamanostureiden kuljetuksista, ja se on pitkään osallistunut tuulivoimarakentamisen eri vaiheisiin. Investointien uusiutuvaan energiatuotantoon ennustetaan jatkuvan ja Meriauran toiminta-alueella on meneillään ja suunnitteilla erittäin mittavia tuulivoimahankkeita niin maalle kuin merelle rakennettavaksi.

Kierrätetyt biopolttoaineet

Biopolttoaineita pidetään yleisesti kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona öljylle ja muille fossiilisille polttoaineille. Suurin osa biopolttoaineista käytetään liikenteen polttoaineina, mutta niitä voidaan käyttää myös lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Globaalien biopolttoainemarkkinoiden arvoksi vuonna 2021 on arvioitu noin 155 miljardia dollaria, ja markkinan odotetaan kasvavan noin 230 miljardiin dollariin 6,9 prosentin vuosikasvulla (CAGR) vuoteen 2027 mennessä. Biopolttoaineiden käytön odotetaan kasvavan, kun niiden hintaa saadaan tutkimus- ja kehitystyöllä laskettua ja tarjontaa kaupallistettua. Kasvua tukee päästötavoitteiden lisäksi polttoaineen kotimaisuus, mikä vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Myös erilaisten biopolttoaineiden käyttöä tukevien säännösten ja verokannustimien odotetaan lisäävän biopolttoaineiden kysyntää kuljetusalalla eri puolilla maailmaa.

Uusiutuva energia

Ukrainan sota on korostanut varsinkin Euroopassa tarvetta energiaomavaraisuuteen, minkä lisäksi aurinkolämmön kilpailukykyä ovat parantaneet päästövähennystavoitteet ja päästöoikeuksien kallistuminen sekä kannusteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Energia-alan turbulenssi sekä aiempaa suurempi inflaatio ja kohonneet rahoituskustannukset ovat kuitenkin hidastaneet investointipäätöksiä.

Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy erityisesti segmentteihin, joissa on suuri kasvupotentiaali. Niitä ovat aurinkokaukolämpö (Solar District Heating, SDH) sekä teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitetut suuret järjestelmät (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Meriaura Groupilla on näissä vahvat referenssit ja hyvä markkina-asema erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Puolassa, missä aurinkolämpöratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan nopeasti.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan päämarkkinoilla eli suurissa aurinkolämpöjärjestelmissä on nähtävissä merkittävää kysynnän kasvua. Vuonna 2022 Saksan aurinkolämpömarkkinan asennetun kapasiteetin määrä kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli noin 496 MW, kun vuonna 2021 kapasiteettia asennettiin noin 448 MW. Kasvutrendin arvioidaan jatkuvan. (Lähde: Solarthermalworld 2022).  

Solarthermalworldin mukaan Euroopassa on tällä hetkellä noin 6 000 kuntaa tai kaupunkia, jolla on käytössään kaukolämpöverkko, mutta vain noin 270 niistä hyödyntää aurinkolämpöä. Tällä hetkellä aurinkolämpölaitosten kehityshankkeiden määrä kaukolämmön tuotantoon on ennätyksellisen suuri.

Teollisuuden prosessilämpöä tuottavat aurinkolämpöjärjestelmät ovat historiallisesti olleet suhteellisen pieniä, mutta viime vuosina laitosten kokoluokka on kasvanut merkittävästi. Meriaura Energy on toimittanut jo yli 10 MW järjestelmiä ja laitosten mittakaavan oletetaan kasvavan edelleen. Toimintamallin, jossa rakennuttaja on investoija, jolla on pitkäaikainen lämmönmyyntisopimus teollisuuslaitoksen kanssa, nähdään yleistyvän ja kiihdyttävän aurinkolämmön käyttöä teollisuudessa.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2023

Meriaura Groupin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 6.11.2023.

MERIAURA GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.8.2023 klo 8.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

 

LIITTEET

1 Vertailu katsauskauteen
2 Tuloslaskelma
3 Tase
4 Rahoituslaskelma
5 Laskelma oman pääoman muutoksista        
6 Tunnusluvut ja laskentakaavat

 

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana Merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Meriaura Energy auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella MERIH. www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

 

 

LIITE 1
VERTAILU KATSAUSKAUTEEN (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022
Liikevaihto 15 283 685 31 471 2 132
Liikevoitto/tappio (EBIT) -221 -1 247 -64 -2 423
Katsauskauden voitto/tappio -504 -1 352 -584 -2 549
Osakekohtainen tulos, e        
      laimentamaton -0,001 -0,007 -0,001 -0,014
      laimennettu -0,001 -0,005 -0,001 -0,009

LIITE 2
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)

1-6/2023

1-6/2022 1-12/2022

       
Liikevaihto 31 471 2 132 8 635
Liiketoiminnan muut tuotot 742 2 157
Materiaalit ja palvelut – 19 906 – 2 120 -6 573
Henkilöstökulut -5 563 -1 265 -3 198
Poistot ja arvonalentumiset -2 666 -151 -186
Liiketoiminnan muut kulut -4 143 -1 020 -2 598
Liikevoitto/-tappio -64 -2 423 -3 763
Rahoitustuotot 58 1 35
Rahoituskulut -570 -127 -335
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -576 -2 549 -4 064
Katsauskauden/tilikauden tulos -584 -2 549 -4 067

 

Osakekohtainen tulos ja osakkeiden lukumäärä

1-6/2023

1-6/2022

1-12/2022

Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,001 -0,014 -0,017
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,001 -0,009 -0,015
       
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 800 102 141         199 179 456 783 135 875
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 800 102 141        276 618 990 821 855 642
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 790 728 513         180 962 845           241 182 034
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella

790 728 513

       258 402 379

279 901 801

LIITE 3
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
         
Vastaavaa        
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   4 330 465 4 083
Aineelliset hyödykkeet   43 732 540 46 518
Sijoitukset tytäryhtiöihin 0 162 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 48 062 1 167 50 601
         
Vaihtuvat vastaavat        
Vaihto-omaisuus   3 523 3 121 3 366
Pitkäaikaiset saamiset   165 231 355
Myyntisaamiset   2 998 269 3 303
Saamiset saman konsernin yrityksiltä   0 1 167
Lainasaamiset   5   198
Muut saamiset   129 144 198
Siirtosaamiset 3 208 1 123 2 369
Rahat ja pankkisaamiset 4 254 2 461 3 814
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   14 283 7 350 13 770
         
Vastaavaa yhteensä   62 345 8 517 64 371

 

(1 000 euroa) 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
Vastattavaa        
Oma pääoma        
Osakepääoma   470 470 470
Osakeanti                         
SVOP-rahasto 85 858 52 933 84 948
Edellisten tilikausien tappio   -50 014 -45 880 -45 947
Katsauskauden/tilikauden tulos -584 -2 549 -4 067
Oma pääoma yhteensä 35 730 4 974 35 404
       
Pakolliset varaukset        
Muut pakolliset varaukset   209 213 210
         
Vieras pääoma, pitkäaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta 13 349 243 14 813
Muut velat 2 913   2 511
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 16 262 243 17 324
         
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta 2 932                  3 194
Saadut ennakot              105 1
Ostovelat   2 732 1 075 3 436
Velat saman konsernin yrityksille   375 85 0
Muut velat   1 157 60 1 340
Siirtovelat 2 949 1 762 3 462
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 144 3 087 11 433
         
Vieras pääoma yhteensä   26 406 3 330 28 757
         
Vastattavaa yhteensä   62 345 8 517 64 371

LIITE 4
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liiketoiminta      
Katsauskauden/tilikauden tulos -576 -2 549 -4 064
Oikaisut 3 169 281 484
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -106 -711 -1 019
Vaihto-omaisuuden muutos -157 -1 247 -240
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -1 401 1 864 -307
Korot liiketoiminnasta -512 -127 -301
Liiketoiminnan rahavirta 417 -2 489 -5 447
       
Investoinnit      
Investoinnit -127 -139 -1 060
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin     -26 939
Saadut osingot investoinneista 0 0 0
Investointien rahavirta -127 -139 -27 999
       
Rahoitus      
Maksullinen osakeanti 910 1 020 33 035
Pitkäaikaisten lainojen nostot 402 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 727 0 -134
Lyhytaikaisten lainojen nostot 375 0 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 190 0 0
Muut pitkäaikaiset saamiset     208
Rahoituksen rahavirta 150 1 020 33 109
       
Rahavarojen muutos 440 -1 608 -337
Rahavarat kauden alussa 3 814 4 070 4 151
Rahavarat kauden lopussa 4 254 2 461 3 814

LIITE 5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)

Osake-pääoma

SVOP-rahasto

Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos

Yhteensä

           
Oma pääoma 1.1.2023 470 84 948 -50 014 0 35 404
Osakeanti 0 910 0 0 910
Katsauskauden tulos 0 0 0 -584 -584
Oma pääoma 30.6.2023 470 85 858 -50 014 -584 35 730
           
Oma pääoma 1.1.2022 470 51 913 -45 880 0 6 503
Osakeanti 0 1 020 0 0 1 020
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 549 -2 549
Oma pääoma 30.6.2022 470 52 933 -45 880 -2 549 4 974
           

LIITE 6
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)   1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
         
Liikevaihto   31 471 2 132 8 635
Katsauskauden/tilikauden tulos   -584 -2 549 -4 067
Rahavarat   4 254 2 461 3 814
Oma pääoma   35 730 4 974 35 404
Omavaraisuusaste, %   57,3 59,1 55,0
         
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
         
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
         

 

Liite

Jaa:

Lisää Uutisia