Invest in a clean future

Hallinnointiperiaatteet

Meriaura Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka hallinnointi perustuu Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja Finanssivalvonnan ja pörssin yhtiötä koskevaa ohjeistusta. Meriaura Groupin osakkeet on listattu First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa ja First North Growth Market -markkinapaikalla Suomessa. Meriaura Groupin hallinto noudattaa Nasdaq First North Growth Market sääntökirjaa.

Osakeyhtiölain mukaan hallinto jakaantuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Meriaura Groupin strategiasta ja johtamisesta vastaavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -suositusta listayhtiöille, koska yhtiö ei pidä suosituksen noudattamista tarpeellisena ottaen huomioon yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden.