Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                       12.5.2023 klo 12.15 (CEST)

Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 24 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 575.163.262 osaketta eli noin 71,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2022

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja päätti, että tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Hallitukseen valitulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkaa vasta 1.11.2023, on oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiän ja Ville Jussilan sekä uusina jäseninä Jari Varjotien, Feodor Aminoffin, Kati Ihamäen ja Timi Hyppäsen.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

Yhtiöjärjestyksen 1 § (Toiminimi ja kotipaikka) muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toiminimi on Meriaura Group Oyj, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Yhtiöjärjestyksen 6 § (Tilintarkastajat) muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Savosolar Oyj:n liiketoiminnan siirto tytäryhtiölle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta liiketoiminnan siirrosta, jossa yhtiön nykyisin harjoittama aurinkolämpöliiketoiminta siirrettäisiin kokonaan tai osittain yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen liiketoimintasiirron kaikista ehdoista.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jussi Mälkiän hallituksen puheenjohtajaksi ja Feodor Aminoffin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: kirsi.suopelto@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Jaa:

Lisää Uutisia

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Meriaura Group Oyj                                Tilinpäätöstiedote, sisäpiiritieto                 1.3.2024 klo 9.30 Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023 Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2023 1 Liikevaihto loka-joulukuussa oli 19,0 milj.

Lue Lisää »