Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Meriaura Group Oyj                                
Tilinpäätöstiedote, sisäpiiritieto                 1.3.2024 klo 9.30

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2023 1

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 19,0 milj. euroa (10-12/2022: 5,7 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) eli 10,8 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,8 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
 • Tulos oli 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
 • Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle aloitettiin lokakuussa.
 • Aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasol Oy:n hankinta osakevaihdolla marraskuussa.

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2023 1

 • Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 66,2 milj. euroa (2022: 8,6 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) eli 9,6 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,0 milj. euroa (-3,8 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli -0,3 (-4,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,000 (-0,017) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,000 (-0,015) euroa.
 • Kassavarat 31.12.2023 olivat 7,7 (3,8) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste 31.12.2023 oli 59,0 (55,0) %.
 • Konsernin toimitusjohtajaksi 12.5.2023 alkaen Kirsi Suopelto.
 • Uusiutuva Energia -liiketoiminnan myynti emoyhtiön uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023 ja konsernin nimenvaihdos Savosolar Oyj:stä Meriaura Group Oyj:ksi 1.6.2023.  

1 Konsernin avainluvuissa ja myöhemmin tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tilikautta 2022 koskevat vertailuluvut ovat aiemmin julkistettuja Savosolar Oyj taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.
Konsernin vuoden 2023 avain- ja tilinpäätösluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2022.

TOIMITUSJOHTAJA KIRSI SUOPELTO:

”Vuoden 2023 liikevaihtomme oli noin 66 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa euroa kertyi viimeiseltä vuosineljännekseltä. Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä piristyi ja laivojen käyttöasteet parantuivat viimeisellä vuosineljänneksellä hiljaisemman kolmannen neljänneksen jälkeen. Projektikuljetuksissa kysyntä oli loppuvuonna erityisen vahvaa, ja asiakkaan aikataulumuutoksien vuoksi viivästynyt kuljetusprojekti Välimerellä saatiin vuoden loppupuolella käyntiin.

Koko vuoden liikevaihdosta noin 63 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 3,4 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Konsernin käyttökate oli 6,3 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta.

Merilogistiikan koko vuoden liikevaihto ja käyttökate jäivät vertailukautta heikommiksi. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin, mikä kasvatti vertailuvuoden liikevaihtoa. Vuoden 2023 liikevaihtoa pienensi myös polttoaineen hinnanlasku, minkä lisäksi projektikuljetuksemme kärsivät alkuvuonna Meri-alukselle vuoden 2022 loppupuolella tapahtuneen haverin aiheuttamista korjaustöistä. Bulkkikuljetusten osuus liikevaihdosta oli tilikaudella hieman tavanomaista suurempi eli yli 70 prosenttia. Siitä noin 70 prosenttia oli sopimuskuljetuksia ja noin 30 prosenttia spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus oli vastaavasti hieman alle 30 prosenttia liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa saimme yhtiön tähän asti suurimman tilauksen kesällä, ja aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle aloitettiin lokakuussa. Vahvistimme vuoden lopussa Uusiutuvan Energian liiketoimintaa hankkimalla suomalaisen aurinkosähköjärjestelmiin erikoistuneen Rasol Oy:n. Hankinta täydentää uusiutuvan energian tarjoamaamme ja luo uusia kasvumahdollisuuksia esimerkiksi aurinkopuistojen, kiinteistöjen energiaratkaisuiden ja energian myynnin alueella.

Uskomme uusiutuvan energian ratkaisuiden kysynnän kasvavan, kun yritykset ja yhteisöt pyrkivät siirtymään aidosti puhtaisiin energianlähteisiin. Rasol Oy:n hankinta tukee tavoitteitamme Uusiutuva Energia -liiketoiminnan kasvattamiseksi ja toiminnan kääntämiseksi kannattavaksi.

Merikuljetuksissa tavanomaista vaikeammat jääolosuhteet ja levottomuudet työmarkkinoilla heikentävät alkuvuoden operatiivista tehokkuutta. Odotamme kysynnän kuitenkin pysyvän hyvän sopimuskantamme ansiosta vuoden 2023 tasolla myös vuonna 2024. Olemme saaneet kasvatettua bulk-liiketoiminnan sopimuskantaa, ja myös projektikuljetusten tilauskanta on vahva. ”

PERUSTIEDOT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Meriaura Group Oyj:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Yhtiö toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj. Varsinainen yhtiökokous 12.5.2023 päätti muuttaa yhtiön nimen Meriaura Group Oyj:ksi. Yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella Savosolar Oyj:n Uusiutuva Energia -liiketoiminta myytiin konsernin emoyhtiön kokonaan omistamalle uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaa harjoittava Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös yrityskaupalla marraskuussa 2023 hankittu aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Rasol Oy.

Meriaura Group raportoi tilikaudelta 2023 erikseen Merilogistiikka- ja Uusiutuva Energia -liiketoimintojen liikevaihdon, käyttökatteen, liiketuloksen ja katsauskauden tuloksen. Johtuen konsernirakenteen merkittävistä muutoksista tilikaudella 2023 yhtiö raportoi viimeisen vuosineljänneksen liiketoimintojen avainlukujen lisäksi liiketoimintoihin kuulumattomat kertaluontoiset erät ja konsernieliminoinnit erikseen.

Meriaura Group Oyj syntyi syksyllä 2022, kun Savosolar Oyj ja Meriaura Oy yhdistyivät yritysjärjestelyllä, jossa Savosolar Oyj hankki osakevaihtosopimuksella VG-Shipping Oy:ltä (1.3.2023 alkaen Meriaura Invest Oy) sen kokonaan omistaman Meriaura Oy:n osakekannan ja VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Yritysjärjestely toteutui 30.11.2022.

Tämän tilinpäätöstiedotteen vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavan jakson raportoituihin lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Ennen 30.11.2022 toteutunutta yritysjärjestelyä liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan Savosolar Oyj:n aiemmin harjoittamasta Uusiutuva Energia -liiketoiminnasta. Konsernin liiketoiminnan kehityksen vertailtavuuden parantamiseksi tämän katsauksen tekstiosan taulukossa 2 esitetään keskeiset pro forma -tunnusluvut vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä, heinä-joulukuulta sekä koko tilikaudelta 2022. Pro forma -luvut kuvaavat tilannetta, jossa Merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Savosolar-konsernia jo 1.1.2022 alkaen.

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Merilogistiikan liiketoiminta on kausiluonteista siten, että kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu suurin osa Meriauran koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä rasittaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuvan Energian liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2022 tilinpäätöksen laadinnassa. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 edellyttämässä laajuudessa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.  

LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2023

Konsernin avainluvut katsauskausittain (Taulukko 1)* FAS, tilintarkastamaton

(1 000 euroa) 10-12/
2023
10-12/
2022
7-12
2023/
7-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Muutos,
%

Liikevaihto, konserni

19 038

5 701

34 712

6 503

66 183

8 635

667 %
Merilogistiikka16 3664 85731 8544 85762 8364 857 
Uusiutuva Energia2 7118442 8971 6463 3863 778 
Muut-39-39-39 
        

Käyttökate (EBITDA), konserni
2 062 -272 3 723 -1 305 6 325 -3 577

277 %

Merilogistiikka2 9989285 34292810 149928 
Uusiutuva Energia-656-1 200-1 339-2 233-3 544-4 505 
Muut-280-280-280 
        

Liiketulos (EBIT), konserni

846

-236

1 107

-1 340

1 043

-3 763

128 %

Merilogistiikka1 8705112 8725115 149511 
Uusiutuva Energia**-714-747-1 455-1 851-3 796-4 274 
Muut-310– 310-310 
        

Katsauskauden tulos, konserni
281 -353 313 -1 518 -271 -4 067

93 %

Merilogistiikka1 3444482 1394484 025448 
Uusiutuva Energia**-1 026-801-1 789-1 966-4 259-4 515 
Muut-37-37-37 
        
Osakekohtainen tulos, euroa       
laimentamaton0,000-0,0010,000-0,0050,000-0,017 
laimennettu0,000-0,0010,000-0,0040,000-0,015 
        

* Merilogistiikan luvut sisältyvät vuoden 2022 lukuihin vain joulukuun 2022 ajalta.

**Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

Liikevaihto loka-joulukuussa 2023

Meriaura Group konsernilla on ollut 1.12.2022 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, jotka raportoidaan erillisinä liiketoimintasegmentteinä: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Sitä ennen konsernin liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan uusiutuvan energian liiketoiminnasta.

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,0 (5,7) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdosta 16,4 miljoonaa euroa eli noin 86 prosenttia muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 2,7 miljoonaa euroa eli noin 14 prosenttia Uusiutuvan Energian liikevaihdosta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä oli 16,0 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0,8 miljoonaa euroa.

Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä lisääntyi ja laivojen käyttöasteet parantuivat viimeisellä vuosineljänneksellä hiljaisemman kolmannen neljänneksen jälkeen. Bulkki-rahdin sopimuskuljetusten kysyntä ja pitkäaikaiset sopimushinnat säilyivät vakaana, ja sopimuskantaa saatiin kasvatettua. Bulkki-rahdissa sopimuskuljetusten osuus kasvoi hieman ja oli noin 70 prosenttia, ja spot-kuljetusten osuus oli vastaavasti noin 30 prosenttia. Projektikuljetuksissa kysyntä oli erityisen vahvaa, ja aiemmin asiakkaan aikataulujen vuoksi viivästynyt merkittävä kuljetusprojekti Välimerellä saatiin vuoden loppupuolella käyntiin.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle aloitettiin lokakuussa, ja toimitus on edennyt hyvin.

Liikevaihto tammi-joulukuussa 2023

Konsernin koko vuoden 2023 liikevaihto oli 66,2 (8,6) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihdosta 62,8 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 3,4 miljoonaa euroa eli noin 5 prosenttia Uusiutuvan Energian liikevaihdosta. Merilogistiikan pro forma -liikevaihto tilikaudella 2022 oli 69,4 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian pro forma -liikevaihto 3,8 miljoonaa euroa.

Merilogistiikan liikevaihto jäi tilikaudella vertailukautta matalammaksi. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti voimakkaan piikin kuljetusten kysyntään ja rahtihintoihin, mikä kasvatti vertailuvuoden liikevaihtoa. Bulkkikuljetukset kärsivät alkuvuonna vaikeista sääolosuhteista ja kuljetusalan lakoista. Projektikuljetukset kärsivät asiakkaiden aikataulumuutoksista sekä Kielin kanavassa Meri-alukselle marraskuussa 2022 tapahtuneen haverin aiheuttamista korjaustöistä. Liikevaihtoa pienensi myös polttoaineen hinnanlasku, sillä polttoaineen hinnanvaihtelut on otettu huomioon asiakassopimuksissa. Bulkkikuljetusten osuus liikevaihdosta oli tilikaudella hieman tavanomaista suurempi eli yli 70 prosenttia. Siitä noin 70 prosenttia oli sopimuskuljetuksia ja noin 30 prosenttia spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus oli vastaavasti hieman alle 30 prosenttia liikevaihdosta.

Biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä valmistavan VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminta kehittyi myönteisesti, joskin öljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen painoi myös kierrätyspolttoaineiden hintoja. Biopolttoaineiden volyymikasvussa raaka-aineiden saatavuudella ja niiden hintatasolla on merkittävä vaikutus liiketoiminnan kehitykseen. VG-EcoFuel etsii aktiivisesti uusia raaka-ainelähteitä vastatakseen asiakastarpeisiin.

Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa yhtiö luovutti toukokuussa Etelä-Savon Energialle (ESE) aurinkolämpöjärjestelmän kaukolämmön tuotantoon. Aurinkolämpöjärjestelmän koko on 415 m² ja keräinkentän nimellisteho 360 kW. Toimituksen arvo oli noin 0,2 miljoonaa euroa. Toimintaa sopeutettiin elokuuhun asti kustannusten vähentämiseksi. Kesäkuussa Bauer Holzenergie GmbH:n kanssa tehdyn noin yhdeksän miljoonan euron arvoisen sopimuksen toimitukset aloitettiin viimeisellä vuosineljänneksellä. Aloitusta viivästytti asiakkaan rakennuslupaprosessin odotettua hitaampi eteneminen, mutta viivästyksellä ei ole olennaista merkitystä projektin toteutukseen ja järjestelmän käyttöönottoon.

Uusiutuvan Energian tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 6,8 (0,3) miljoonaa euroa. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli tilikauden päättyessä noin 290 (173) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevat projektit olivat noin 60 (42) miljoonaa euroa.

Pro forma -avainluvut liiketoiminnoittain (Taulukko 2), FAS, tilintarkastamaton

         
(1 000 euroa)  10-12/ 10-12/7-12/7-12/1-12/1-12/Muutos
  202320222023202220232022%

Liikevaihto, konserni
 
19 038

16 831

34 712

38 031

66 183

73 209

-9,6 %
Merilogistiikka 16 36615 98631 85436 38462 83669 431 
Uusiutuva Energia 2 7118452 8971 6473 3863 778 
Muut -39-39-39 

Käyttökate, konserni
 
2 062

2 195

3 723

6 269

6 325

9 991

-36,7 %
Merilogistiikka 2 9983 3895 3428 49610 14914 496 
Uusiutuva Energia -656-1 194-1 339-2 227-3 544-4 505 
Muut -280-280-280  

Liiketulos (EBIT), konserni

 
846

1 256

1 107

3 944

1 043

5 198

-79,9 %

Merilogistiikka 1 8702 0032 8725 7875 1499 472 
Uusiutuva Energia -714-747-1 455-1 843-3 796-4 274 
Muut -310-310-310  

Katsauskauden tulos, konserni

 
281

951

313

3 354

-271

4 033

-106,7 %

Merilogistiikka 1 3441 7522 1395 3124 0258 548 
Uusiutuva Energia -1 026-801-1 789-1 958-4 259-4 515 
Muut -37-37 -37 

Pro forma -vertailu on esitetty oletuksella, että Meriauran merilogistiikka-liiketoiminta olisi ollut osa Meriaura-konsernia (aiemmin Savosolar-konsernia) 1.1.2022 alkaen. Todellisuudessa se on ollut osa Meriaura-konsernia 1.12.2022 alkaen.

Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

Kustannukset ja tulos

Meriaura Group -konsernin viimeisen vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 2,1 (-0,3) miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 0,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Käyttökatteesta 3,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,7 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Liiketuloksesta 1,9 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,7 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa, ja siitä 1,3 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -1,0 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Meriaura Group -konsernin koko vuoden 2023 käyttökate (EBITDA) oli 6,3 (-3,6) miljoonaa euroa. Siitä 10,1 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -3,5 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Koko vuoden liiketulos (EBIT) oli 1,0 (-3,8) miljoonaa euroa ja siitä 5,1 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -3,8 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Tilikauden tulos oli -0,3 (-4,1) miljoonaa euroa, josta 4,0 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -4,3 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,000 (-0,017) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,000 (-0,015) euroa.

Vuoden 2023 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 42,1 (6,6) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 10,9 (3,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,7 (2,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,4 (-0,3) miljoonaa euroa.

Edellä mainitut luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska Meriaura Oy ja sen omistama VG-EcoFuel Oy yhdistyivät konserniin osakevaihdolla marraskuun lopussa 2022 ja yhdisteltiin konserniin vain yhden kuukauden ajan tilikaudella 2022. Vertailun helpottamiseksi taulukossa 2 edellä on avattu liiketoimintojen ja konsernin pro forma -avainluvut.

Rahoitus

Meriaura Group -konsernitaseen loppusumma 31.12.2023 oli 67,8 (64,4) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 2,5 (3,4) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 7,7 (3,8) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 8,1 (6,2) miljoonaa euroa, joista myyntisaamiset olivat 4,2 (3,3) miljoonaa euroa.

Oma pääoma oli tilikauden päättyessä 40,0 (35,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 59,0 (55,0) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 27,6(28,8) miljoonaa euroa, josta 17,9 (17,3) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 9,7 (11,4) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 2,9 (3,4) miljoonaa euroa ostovelkoja. Siirtovelkoja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 3,0 (3,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 (-5,4) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -4,4 (-28,0) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 5,6 (33,1) miljoonaa euroa. Optio-oikeuksien 3-2021 perusteella tehtyjen merkintöjen seurauksena yhtiö sai noin 0,9 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Rahavirtoja kuvaavat luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska Meriaura Oy ja sen omistama VG-EcoFuel Oy yhdistyivät konserniin osakevaihdolla marraskuun lopussa 2022 ja yhdisteltiin konserniin vain yhden kuukauden ajan tilikaudella 2022.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat tilikaudella 4,4 (28,0) miljoonaa euroa. Tilikauden investoinneista noin 3,9 miljoonaa euroa kohdistui Rasol Oy:n hankintaan osakevaihdolla. Vertailuvuoden investointeja kasvatti Meriaura Oy:n hankinta osakevaihdolla, jonka osuus investoinneista oli 26,9 miljoonaa euroa.

Johto ja henkilöstö

Meriaura Group -konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 157 (172) työntekijää. Vuoden lopun henkilöstöstä 114 (137) työskenteli Merilogistiikka-liiketoiminnassa, 40 (31) Uusiutuva energia -liiketoiminnassa ja konsernitoiminnoissa 3 (4). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vuoden aikana 180.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 12.5.2023 Kirsi Suopelto, joka toimi aiemmin konsernin hallituksen puheenjohtajana ja strategiajohtajana. Toimitusjohtajana aiemmin toiminut Jari Varjotie siirtyi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 12.5.2023 Meriaura Group Oyj:n eli konsernin emoyhtiön hallituksen jäseneksi. Savosolar Oyj:n (nykyinen Meriaura Energy Oy) myyntijohtajana vuodesta 2020 lähtien toiminut Antti Lilleberg nimitettiin Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.6.2023 alkaen.

Konsernin johtoryhmä muodostui 31.12.2023 seuraavista jäsenistä: konsernin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, konsernin talousjohtaja Heikki Timonen, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe (Bengt-Erik) Rosin ja Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg.

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Meriaura Energy allekirjoitti 27.6.2023 sopimuksen Bauer Holzenergie GmbH u Co.KG:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Bad Rappenauhun Saksaan. Aurinkolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä laajennettuun kaukolämpöverkkoon. Sopimuksen arvo on noin yhdeksän miljoonaa euroa, ja se on yhtiön toistaiseksi suurin toimitus. Toimitus aloitettiin lokakuussa ja järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Meriaura Oy on kehittänyt määrätietoisesti ympäristöosaamistaan. Merkittäviä saavutuksia tilikaudella olivat Meriauralle marraskuussa myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja yhtiön kehittämälle EcoVoy-konseptille saatu ulkopuolinen ISAE 3000 -standardin varmennus lokakuussa. EcoVoy-sopimuksella asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ostaa lähes hiilidioksidivapaita, biopolttoaineen käyttöön perustuvia sertifioituja merikuljetuksia.

Meriaura Group Oyj tiedotti 30.11.2023 sopineensa aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasol Oy:n koko osakekannan hankinnasta. Hankinta toteutettiin osakevaihdolla. Kokonaiskauppahinta on 3,92 miljoonaa euroa. Rasol on vuonna 2019 perustettu aurinkosähköjärjestelmiä pääasiassa Etelä-Suomessa myyvä ja asentava yritys. Sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin viisi miljoonaa euroa ja käyttökate noin 700 000 euroa.

Rasolin osakekannan laskennalliseksi arvoksi määriteltiin osakevaihtosopimuksessa 3,24864 miljoonaa euroa lisättynä 671.359 eurolla, joka oli yrityksen kassan arvo 30.10.2023. Kauppahinta maksettiin ylimääräisen yhtiökokouksen 25.11.2022 myöntämään valtuutukseen perustuvalla suunnatulla osakeannilla, jossa myyjien merkittäväksi tarjottiin yhteensä 66.233.428 uutta Meriaura Groupin osaketta. Myyjinä oli kaksi henkilöomistajaa, jotka jatkavat Rasolin palveluksessa.

Yrityskauppa vahvistaa Meriaura Groupin asemaa uusiutuvien energiaratkaisujen markkinoilla. Tavoitteena on kasvattaa Rasolin markkinaosuutta erityisesti taloyhtiöiden, maatilojen sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjen markkinassa. Yrityskauppa mahdollistaa laajentumisen myös aurinkosähköpuistojen rakentamiseen ja energian myyntiin, kun suuren kokoluokan energiajärjestelmien toimituksessa voidaan hyödyntää Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan osaamista ja verkostoja.

Aker Solutions, K2 Project Forwarding ja Meriaura Groupiin kuuluva Meriaura Oy allekirjoittivat joulukuussa 2023 sopimuksen offshore-moduulien merikuljetuksesta. Meriauran kansilastialukset kuljettavat suuria teräsmoduuleita useina laivauksina eri Itämeren satamista Norjaan Aker Solutionsille vuosien 2024–2026 aikana. Sopimuksen arvo on 3,0-4,5 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja päätti, että tilikauden tappio -4.998.487,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta. Yhtiökokous päätti myös yhtiöjärjestyksen muutoksesta siten, että yhtiön uusi toiminimi on Meriaura Group Oyj.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Hallitukseen valitulla Kati Ihamäellä, jonka hallituksen jäsenyys alkoi vasta 1.11.2023, on oikeus 1/2 osaan päätetystä hallituspalkkiosta.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia yhtiön puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2023 julkaisupäivää seuraavan kahden viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiän ja Ville Jussilan sekä uusina jäseninä Feodor Aminoffin, Timi Hyppäsen, Kati Ihamäen (1.11.2023 alkaen), ja Jari Varjotien.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset: Yhtiöjärjestyksen 1 § (Toiminimi ja kotipaikka) muutettiin kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toiminimi on Meriaura Group Oyj, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Yhtiöjärjestyksen 6 § (Tilintarkastajat) muutettiin kuulumaan seuraavasti: Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Savosolar Oyj:n liiketoiminnan siirto tytäryhtiölle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta liiketoiminnan siirrosta, jossa yhtiön harjoittama aurinkolämpöliiketoiminta siirrettäisiin kokonaan tai osittain yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen liiketoimintasiirron kaikista ehdoista.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jussi Mälkiän hallituksen puheenjohtajaksi ja Feodor Aminoffin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Meriaura Group Oyj:n (aiemmin Savosolar Oyj) hallitus koostui varsinaisen yhtiökokouksen 12.05.2023 päättymiseen asti seuraavista henkilöistä: Kirsi Suopelto (puheenjohtaja), Eero Auranne (varapuheenjohtaja), Ville Jussila, Jussi Mälkiä, Eljas Repo ja Ari Virtanen.

Meriaura Group Oyj:n hallitus koostui 12.5.-7.11.2023 seuraavista henkilöistä: Jussi Mälkiä (puheenjohtaja), Feodor Aminoff, Timi Hyppänen, Kati Ihamäki (1.11.2023 alkaen), Ville Jussila ja Jari Varjotie. Timi Hyppänen erosi hallituksesta 7.11.2023.

Tilikauden päättyessä hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Jussi Mälkiä (puheenjohtaja), Feodor Aminoff (varapuheenjohtaja), Kati Ihamäki, Ville Jussila ja Jari Varjotie. Hallituksen jäsenistä Feodor Aminoff ja Kati Ihamäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Mälkiä, Ville Jussila ja Jari Varjotie eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä suurimmista osakkeenomistajista.

Tilintarkastajana on toiminut varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tilintarkastusyhteisö Saimaa Audit Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen. Varsinaisesta yhtiökokouksesta 12.5.2023 lähtien tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henry Maarala.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2023 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 549.654.440 Meriaura Group Oyj:n osaketta, mikä edusti 63,4 % prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Meriaura Oy aikarahtaa aluksia Meriaura Invest Oy:n osaomistamilta Rederi Ab Nathalieltä, Oy Helmer Lundström Ab:ltä ja Marship Minibulker Flotte GmbH:lta. Lisäksi Meriaura Oy ostaa alusten teknisen hoidon palveluita Rederi Ab Nathalieltä. Meriaura Oy ostaa viestintä- ja toimistopalveluita Malkia Oy:ltä ja konsultointipalveluita Meriaura Invest Oy:ltä. Meriaura Oy:llä on voimassa markkinaehtoiset maanvuokrasopimukset Skogby Strand Ab:n ja VG-Port Oy:n kanssa. Meriaura Oy alakonsernin ostot lähipiiriyhtiöiltä olivat vuonna 2023 yhteensä noin 10,2 miljoonaa euroa.

Meriaura Oy suorittaa ja myy kuukausittain miehistöpalveluita Meriaura Invest Oy:n osaomistamalle Oy Helmer Lundström Ab:lle sekä pienimuotoisia hallintopalveluita Meriaura Invest Oy:lle ja eräille muille konserniin kuulumattomille lähipiiriyhtiöille kiinteillä markkinaehtoisilla hinnoilla. Lisäksi Meriaura Oy:llä on Meriaura Group Oyj -konserniin kuulumattomien Aura Mare Oy:n ja EcoPorts Finland Oy:n välinen yhteistyösopimus konsultointi- ja ahtauspalveluista. Myynnit lähipiiriyhtiöille vuonna 2023 olivat noin 1,6 miljoonaa euroa.

OSAKE

Meriaura Group Oyj on suomalainen Nasdaq First North Growth Market Finlandissa ja Nasdaq First North Growth Market Swedenissä vuodesta 2015 lähtien listattu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön toimialaluokka on Energy ja kaupankäyntitunnukset MERIH (First North Growth Market Finland) ja MERIS (First North Growth Market Sweden).

Osakkeiden lukumäärä

Meriaura Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2023 oli 886.801.277 (31.12.2022: 783.135.875). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 834.968.576 (474.161.756).

Osakkeiden lukumäärä kasvoi tilikaudella 83.665.402 uudella osakkeella, joista 66.233.428 osaketta liittyi osakevaihdolla toteutettuun Rasol Oy:n yrityskauppaan, 16.966.266 optio-ohjelmaan 3-2021 ja 465.708 osaketta hallituksen osakepalkkioihin.

Optio-ohjelman 3-2021 (Optio-oikeudet TO10) perusteella tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena osakemäärä kasvoi 16.966.266 uudella osakkeella, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.4.2023. Optio-oikeuksista käytettiin noin 44 prosenttia. Laimennusvaikutus osakkeenomistajille oli noin 2,12 prosenttia.

Meriaura Groupilla ei ollut tilikauden päättyessä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Suunnattu osakeanti

Meriaura Groupin hallitus päätti 30.11.2023 ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 25.11.2022 saamansa valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa tarjottiin 66.233.428 Meriaura Group Oyj:n uutta osaketta Rasol Oy:n omistajille osana yrityskauppaa, jossa Meriaura Group hankki omistukseensa Rasol Oy:n koko osakekannan. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,05918462 euroa, ja osakkeiden lukumäärä vastaa 7,6 prosenttia Meriaura Groupin osakkeiden kokonaismäärästä osakevaihdon jälkeen. Osakeannissa käytetty merkintähinta oli 38 prosenttia korkeampi kuin Meriaura Groupin julkistusta edeltävän kaupankäyntipäivän 29.11.2023 päätöskurssi First North Growth Market Finlandissa. Osakevaihdossa annettuja Meriaura Groupin osakkeita koskee 1.000.000 euron arvon ylittäviltä osin luovutusrajoitus, joka on voimassa viisi vuotta osakevaihdon toteuttamisesta kuitenkin siten, että osakkeita vapautuu vuosittain tasaerin luovutusrajoituksen piiristä. Myyjät ovat maksaneet merkintähinnan apporttiomaisuudella siirtämällä Meriaura Groupille kaikki 2 290 Rasolin osaketta. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.12.2023.

Hallituspalkkioihin liittyvä suunnattu osakeanti

Hallitus päätti 5.12.2023 suunnatun osakeannin järjestämisestä osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä 12.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 465.708 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finlandissa 28.8.-8.9.2023, joka oli 0,05566 euroa.

Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 295.000.000 osaketta ja osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. Valtuutuksesta oli tilikauden päättyessä käyttämättä 227.888.676 osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Tilikauden aikana Meriaura Group Oyj:n hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,36 ja 0,99 (0,30 ja 1,25) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,53 (0,76) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,042 ja 0,084 (0,030 ja 0,117) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,049 (0,070) euroa. Meriaura Groupin yhteenlaskettu osakevaihto vuonna 2023 oli 26.064.842 (171.348.887) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 116.098.983 (269.847.495) First North Growth Market Finlandissa. Meriaura Group Oyj:llä oli 17 021 (17 377) omistajaa 31.12.2023.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merilogistiikan liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Merilogistiikan kuljetusvolyymeihin ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisesti taloudelliset suhdanteet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja geopoliittiset jännitteet myös Lähi-idässä ovat heikentäneet merikuljetusten ennustettavuutta globaalisti, ja tällä voi olla heijastusvaikutuksia myös Meriauran toimintaan.

Merilogistiikan bulk-kuljetukset perustuvat omiin ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vuokrattuihin kuivarahtialuksiin. Meriaura on hajauttanut vuokratonnistoon liittyviä riskejä tekemällä yhteistyötä useamman eri laivanomistajan kanssa. Lisäksi ulkopuolisilta omistajilta rahdattujen laivojen sopimusperiodeja on hajautettu. Pitkäaikaisiin kuljetussopimuksiin on sisällytetty polttoainelausekkeet.

Yhtiön päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää Merilogistiikassa pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkaampaan laivastoon sekä vaihtoehtoisten, puhtaampien polttoaineiden kasvavaa hyödyntämistä. Meriaura on investoinut menestyksekkäästi uusiin laivatyyppeihin ja tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä luomalla ratkaisuja jätepohjaisen biopolttoaineen käytön mahdollistamiseksi laivoissa. Mikäli kehityshankkeet eivät osoittaudu kilpailukykyisiksi tai oikeiksi suhteessa asiakkaiden tarpeisiin tai Meriauran käyttämien vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat nousevat merkittävästi tai niiden käytössä osoittautuisi odottamattomia ongelmia, näillä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Uusiutuvaan energiaan kohdistuu suuria kasvuodotuksia. Kasvuodotukset voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita tai kilpailijoita, minkä lisäksi sääntely ja taloudelliset kannusteet voivat muuttua merkittävästikin.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin riski liittyy tilauskannan kasvattamiseen, jotta toiminta kääntyy pysyvästi kannattavaksi. Mikäli Meriaura Energy ei kykene kasvattamaan tilauskantaansa ja toiminnan volyymia sekä varmistamaan toimintansa tehokkuutta, saattaa yhtiön kasvu ja/tai kannattavuus kehittyä odotuksiin nähden negatiivisesti. Rasol Oy:n hankinta vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä laajentaa Meriaura Energyn teknologista osaamista, tarjontaa ja asiakaskuntaa, mikä tukee uusiutuvan energian toimintaan liittyvien riskien hallintaa.

Konsernin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit

Merilogistiikka-liiketoiminta voi tarvita merkittävää lisärahoitusta laivaston kilpailukykyistä uudistamista ja kasvattamista varten. Useat samanaikaiset suuret uusiutuvan energian toimitukset voivat lisätä merkittävästi Uusiutuvan Energian käyttöpääoman ja takauslimiitin tarvetta. Rahoitusmarkkinoiden yleinen heikkeneminen, rahoituksen kustannusten nousu ja/tai rahoituksen saatavuuden heikkeneminen voivat heikentää konsernin rahoitusvaihtoehtoja ja johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen.

Meriaura Groupin hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä säännöllisesti osana konsernin kasvustrategian toteuttamista. Ottaen huomioon konsernin vahvan taseen ja liiketoimintojen markkinanäkymät hallitus on luottavainen, että konserni kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita. Yhtiön tavoitteena on vähentää kuljetusten päästöjä ja lisätä toiminnan kestävyyttä lakisääteisiä aikatauluvaatimuksia nopeammin.

Merilogistiikassa tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu. Toiminta keskittyy Itä- ja Pohjanmerelle, missä Meriaura on johtavia projektimerenkulun toimittajia. Yhtiö pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että rakennuttamalla uusia omia vähäpäästöisiä aluksia. Orgaanisen kasvun lisäksi Merilogistiikka-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä.

Meriauran tavoitteena on laivojen hiilidioksidipäästöjen jatkuva vähentäminen ja hiilineutraalisuuden saavuttaminen 10-15 vuotta ennen alalle kansainvälisesti asetettua tavoitetta olla hiilineutraali ennen vuotta 2050. Meriaura uskoo saavuttavansa vapaaehtoisilla päästövähennyksillä kilpailuetua jo lyhyellä aikavälillä, kun asiakkaiden kiinnostus hiilineutraaleita kuljetuksia kohtaan lisääntyy. Proaktiivisella päästövähennystyöllä varaudutaan myös alle 5 000 bruttorekisteritonnin aluksia koskevaan päästökauppaan, jonka arvioidaan alkavan vuoden 2027 alussa. Yli 5 000 bruttorekisteritonnin kokoiset alukset liitettiin päästökaupan piiriin vuoden 2024 alussa.

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vahvan kassavirran sekä Merilogistiikan että Uusiutuvan Energian nopean kasvun ja kannattavuuden parantamisen tueksi.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tavoitteena on nopeuttaa merkittävästi kasvua ja kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Tavoitteena on olla johtava aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Uusiutuva Energia -liiketoiminnan tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden tarjoamaa ja kykyä integroida niitä järjestelmätoimituksissa sekä laajentua mahdollisesti energian myyntiin. Lämmityssektorilla voidaan hyödyntää VG-EcoFuelin biopolttoaineosaamista, ja Rasol Oy:n myötä myös liiketoiminnan asiakaskunta laajenee taloyhtiöihin, maatiloihin sekä liike- ja teollisuuskiinteistöihin. Lisäksi Rasol Oy:n hankinta yhdistettynä aurinkolämmön puolella hankittuun osaamiseen suurista järjestelmätoimituksista mahdollistaa laajentumisen aurinkosähköpuistojen rakentamiseen.

Uusiutuvan Energian strategian toteutuksessa avainasemassa ovat laajentuva puhtaan energian tarjoama, systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on Euroopassa. Strategian mukaisesti energiajärjestelmiä toteutetaan kokonaistoimituksina yhdessä alihankintapartnereiden kanssa. Jakelijapartnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Meriaura Energyn tuotteille.

Meriaura Group -konsernin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Konsernilla on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Merilogistiikka

Meriauran alukset liikennöivät hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriaura on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin (ns. bulk-rahti) sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Bulk-rahti on kilpailtu toimiala, jonka markkinaosapuolet vaihtelevat suurista monikansallisista yrityksistä pieniin alueellisiin toimijoihin. Bulk-rahti muodostaa noin 3/4 ja erikoisosaamista vaativien lastien ja projektikuljetusten osuus noin 1/4 Meriauran liikevaihdosta.

Merikuljetusten kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys, ja toimiala on historiallisesti ollut varsin volatiili. Tällä hetkellä geopoliittiset jännitteet aiheuttavat suurta volatiliteettia laivojen polttoaineiden hintoihin. Lisäksi operatiiviset kulut ovat nousseet inflaation seurauksena poikkeuksellisen voimakkaasti, ja kaluston hinta on pysynyt korkealla.

Yhtiö pitää vuoden 2024 näkymiään yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä huolimatta hyvinä. Kuivarahdin kuljetuskysynnässä arvioidaan esiintyvän tuoteryhmäkohtaisia eroja. Meriauran sopimukset koostuvat kuitenkin pääosin sellaisten hyödykkeiden kuljetuksista, jotka eivät ole erityisen herkkiä suhdannevaihteluille, kuten lannoitteista, viljasta, rehuraaka-aineista, uusiutuvan energian raaka-aineista ja mineraaleista. Bulk-liiketoiminta perustuu pitkälti vuosisopimuksiin. Meriaura arvioi, että sen bulk-kuljetusten volyymista ja liikevaihdosta noin 70-75 prosenttia tulee vuonna 2024 sopimusasiakkailta, ja sopimuskuljetusten rahtitaso säilyy tasaisena läpi sopimuskauden. Vaikeammin ennakoitavissa olevalla spot-myynnillä on tärkeä rooli liikenteen ja laivojen käyttöasteen optimoinnissa.

Meriauran operoimalle kalustotyypille soveltuvien projektikuljetusten kysyntä on pysynyt hyvänä. Projektikuljetusten suunnittelujänne on huomattavasti pidempi kuin bulk-liiketoiminnassa, ja olemassa oleva tilauskanta muodostaa kalustolle hyvän lähtökohdan vuodelle 2024. Raskaiden erikoiskuljetusten kysynnän ennakoidaan pysyvän vahvana myös pidemmällä aikavälillä muun muassa uusiutuvan energiaan kohdistuvien investointien seurauksena.

Kierrätetyt biopolttoaineet

Biopolttoaineita pidetään yleisesti kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona öljylle ja muille fossiilisille polttoaineille. Suurin osa kierrätetyistä biopolttoaineista käytetään liikenteen polttoaineina, mutta niitä voidaan käyttää myös lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Biopolttoaineiden käytön odotetaan kasvavan, kun niiden hintaa saadaan tutkimus- ja kehitystyöllä laskettua ja tarjontaa kaupallistettua. Kasvua tukee päästötavoitteiden lisäksi polttoaineen kotimaisuus, mikä vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Myös erilaisten biopolttoaineiden käyttöä tukevien säännösten ja verokannustimien odotetaan lisäävän biopolttoaineiden kysyntää kuljetusalalla eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä suurin haaste biopolttoaineiden käytön lisääntymisessä on sopivien raaka-aineiden saatavuus.

Uusiutuva energia

Ukrainan sota on korostanut varsinkin Euroopassa tarvetta energiaomavaraisuuteen, minkä lisäksi aurinkolämmön kilpailukykyä ovat parantaneet kansalliset ja kansainväliset päästövähennystavoitteet sekä kannusteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Energia-alan turbulenssi sekä aiempaa suurempi inflaatio ja kohonneet rahoituskustannukset ovat kuitenkin hidastaneet investointipäätöksiä.

Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy erityisesti segmentteihin, joissa on suuri kasvupotentiaali. Niitä ovat suuret aurinkopuistot, liike- ja teollisuuskiinteistöjen, satamien, asunto-osakeyhtiöiden sekä omakotitalojen aurinkosähköön pohjautuvat älykkäät ratkaisut, teollisen mittakaavan aurinkokaukolämpö (Solar District Heating, SDH) sekä teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitetut suuret järjestelmät (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Meriaura Groupilla on näissä vahvat referenssit ja hyvä markkina-asema erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Puolassa, missä aurinkolämpöratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan nopeasti. Suomessa Meriaura Groupilla on Rasol Oy:n hankinnan myötä vahva markkina-asema myös aurinkosähköjärjestelmissä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan päämarkkinoilla eli aurinkosähkössä sekä suurissa aurinkolämpöjärjestelmissä on nähtävissä merkittävää kysynnän kasvua. Vuonna 2022 aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi Suomessa 63 prosenttia saavuttaen 636 MW kokonaiskapasiteetin. Vuosina 2016-2022 vuosittainen kapasiteetin lisäys on ollut lähes 70 prosenttia. (Lähde: Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry, 2023)

Aurinkokaukolämmössä Saksa on Euroopan johtavia maita. Vuonna 2022 Saksan aurinkolämpömarkkinan asennetun kapasiteetin määrä kasvoi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli noin 496 MW, ja kasvutrendin arvioidaan jatkuvan. (Lähde: Solarthermalworld 2023)

Solarthermalworldin mukaan Euroopassa on tällä hetkellä noin 6 000 kuntaa tai kaupunkia, jolla on käytössään kaukolämpöverkko, mutta vain noin 270 niistä hyödyntää aurinkolämpöä. Tällä hetkellä aurinkolämpölaitosten kehityshankkeiden määrä kaukolämmön tuotantoon on ennätyksellisen suuri.

Myös teollisuuden prosessilämpöä tuottavien aurinkolämpöjärjestelmien markkinan odotetaan kasvavan. Vuonna 2023 Euroopassa oli kehitysvaiheessa olevia projekteja noin 150 MW tuotantokapasiteetin verran. Tähän asti suurin osa aurinkolämpöjärjestelmistä on ollut suhteellisen pieniä, mutta viime vuosina laitosten kokoluokka on kasvanut merkittävästi. Meriaura Energy on toimittanut jo yli 10 MW:n järjestelmiä, ja laitosten mittakaavan odotetaan kasvavan edelleen. Aurinkolämpöjärjestelmien käyttöä teollisuudessa tukee viime aikoina yleistynyt toimintamalli, jossa rakennuttaja on investoija, jolla on pitkäaikainen lämmönmyyntisopimus teollisuuslaitoksen kanssa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 on suunniteltu pidettävän Helsingissä 3.5.2024 klo 10.00. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 7.844.371.11 euroa siirretään edellisten tilikausien voittotilille eikä osinkoa jaeta.

YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2024

Meriaura Groupin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 28.3.2024. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 3.5.2024.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 3.5.2024.
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 22.8.2024.
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 31.10.2024.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

MERIAURA GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto
Puh: +358 50 560 2349
Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 1.3.2024 klo 9.30 edellä mainitun henkilön toimesta.

LIITTEET

1 Vertailu katsauskausittain
2 Tuloslaskelma
3 Tase
4 Rahoituslaskelma
5 Laskelma oman pääoman muutoksista        
6 Tunnusluvut ja laskentakaavat
7 Suurimmat osakkeenomistajat

LIITE 1
VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN (FAS, tilintarkastamaton)

        
(1 000 euroa)

1-12/
2023
1-12/
2022
7-12/
2023
7-12/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022

Liikevaihto

66 183

8 635

34 712

6 503

31 471

2 132

Käyttökate (EBITDA)6 325-3 5773 723 -1 3052 602-2 272
Liikevoitto/tappio (EBIT)1 043-3 7631 107-1 340-64-2 423
Katsauskauden/tilikauden tulos-271-4 067313-1 518-584-2 549
Osakekohtainen tulos, euroa      
laimentamaton0,000-0,0170,000-0,005-0,001-0,014
laimennettu0,000-0,0150,000-0,004-0,001-0,009
       

LIITE 2
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)7-12/
2023
7-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
     
Liikevaihto34 7126 50366 1838 635
Liiketoiminnan muut tuotot141147883157
Materiaalit ja palvelut-22 198-4 461-42 103-6 573
Henkilöstökulut-5 361-1 933-10 924-3 198
Poistot ja arvonalentumiset-2 616-33-5 282-186
Liiketoiminnan muut kulut-3 571-1 563-7 714-2 598
Liikevoitto/-tappio1 107-1 3401 043-3 763
Rahoitustuotot533411134
Rahoituskulut-916-210-1 486-335
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja244-1 516-332-4 064
Tuloverot69-261-3
Katsauskauden/tilikauden tulos313 -1 518 -271 -4 067
     
     
Tulos/osake, laimentamaton, euroa0,000-0,0050,000-0,017
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,000-0,0040,000-0,015
     
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä866 801 277783 135 875866 801 277783 135 875
     
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä866 801 277821 855 642866 801 277821 855 642
     
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä809 869 266300 419 389800 377 550241 182 034
     
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella809 869 266339 139 156800 377 550279 901 801

LIITE 3
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)31.12.202331.12.2022
    
Vastaavaa   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet 7 6364 083
Aineelliset hyödykkeet 41 77946 518
Pysyvät vastaavat yhteensä 49 415 50 601
    
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus 2 5153 366
Pitkäaikaiset saamiset 107355
Myyntisaamiset 4 2503 303
Lainasaamiset 198
Muut saamiset 311364
Siirtosaamiset 3 5202 369
Rahat ja pankkisaamiset 7 7263 814
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 429 13 770
    
Vastaavaa yhteensä  67 844 64 371

(1 000 euroa)31.12.202331.12.2022
Vastattavaa  
Oma pääoma  
Osakepääoma470470
SVOP-rahasto89 80484 948
Edellisten tilikausien tappio-50 014-45 947
Katsauskauden/tilikauden tulos-271-4 067
Oma pääoma yhteensä 39 989 35 404
   
Pakolliset varaukset  
Muut pakolliset varaukset240210
   
Vieras pääoma, pitkäaikainen  
Lainat rahoituslaitoksilta12 25714 813
Muut lainat5 6442 511
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 17 901 17 324
   
Vieras pääoma, lyhytaikainen  
Pääomalainat  
Lainat rahoituslaitoksilta3 1563 194
Saadut ennakot201
Ostovelat2 9123 436
Muut velat6621 340
Siirtovelat2 9643 462
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 714 11 433
   
Vieras pääoma yhteensä

27 615 28 758
Vastattavaa yhteensä

67 84464 371

LIITE 4
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)7-12/
2023
7-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Liiketoiminta    
Katsauskauden/tilikauden tulos244-2 027-332-4 064
Oikaisut3 5797106 748484
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos-1 390-289-1 496-1 019
Vaihto-omaisuuden muutos1 4061 007-947-240
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos-615-2 159180-307
Korot liiketoiminnasta-863-176-1 375-301
Liiketoiminnan rahavirta 2 361 -2 934 2 778 -5 447
     
Investoinnit    
Investoinnit-550-932-677-1 061
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin-3 765-26 939-3 765-26 939
Investointien rahavirta-4 315 -27 871 -4 442 -28 000
     
Rahoitus    
Maksullinen osakeanti3 94632 0154 85633 035
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 3282 730
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-536-134-2 263-134
Lyhytaikaisten lainojen nostot-375
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Muut pitkäaikaiset saamiset63193253208
Rahoituksen rahavirta 5 426 32 074 5 576 33 109
     
Rahavarojen muutos3 4721 2703 912-337
Rahavarat kauden alussa4 2542 5443 8144 151
Rahavarat kauden lopussa7 7263 8147 7263 814

LIITE 5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)Osake-pääomaSVOP-rahastoEdellisten tilikausien voittovaratTilikauden
tulos
Yhteensä
      
Oma pääoma 1.1.202347084 948-50 01435 404
Osakeanti4 8564 856
Katsauskauden tulos-271-271
Oma pääoma 31.12.202347089 804-50 014-27139 989
      
      
Oma pääoma 1.1.202247051 913-45 9476 436
Osakeanti33 03533 035
Katsauskauden tulos-4 067-4 067
Oma pääoma 31.12.202247084 948-45 947-4 06735 404
      

LIITE 6
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/20231-12/2022
    
Liikevaihto 66 1838 635
Katsauskauden/tilikauden tulos -271-4 067
Rahavarat 7 7263 814
Oma pääoma 39 98935 404
Omavaraisuusaste, % 59,055,0
    
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
    
Omavaraisuusaste, %Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä + pääomalainat x 100 / Taseen loppusumma – saadut ennakot                        
Osakkeiden lukumäärä, kplOsakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kplOsakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroaTilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
    

LIITE 7
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2023

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
MERIAURA INVEST OY1529 381 76561,07
HYBRID CONSULTING OY2 33 801 3133,90
RANTAVUORI OLLI-MARKUS HERMANNI33 117 2673,82
LEHVONEN EERO JAAKKO OLAVI33 116 7143,82
SJÖBLOM KATRI PAULIINA5 244 7410,61
AVANZA PENSION4 575 9770,53
JOKINEN, JUKKA4 500 0000,52
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK4 063 1120,47
HELLÉN STEFAN ANDERS4 000 0000,46
LILJA ANSA ANITTA3 733 2640,43
10 suurinta omistajaa yhteensä 655 534 15375,63 %
MUUT211 267 12424,37
KAIKKI YHTEENSÄ866 801 277100

1 Meriaura Invest Oy on Jussi Mälkiän määräysvaltayhtiö.
2 Hybrid Consulting Oy on Kirsi Suopellon noin 43-prosenttisesti omistama vaikutusvaltayhtiö.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoavat mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy ja Rasol Oy) keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toteuttaa kokonaistoimituksina teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon suuren mittakaavan lämpöjärjestelmiä, joissa käytetään yhtiön kehittämiä ja

valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Rasol Oy toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kotitalouksien ja yritysten tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella MERIH. www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

Jaa:

Lisää Uutisia

Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Meriaura Group Oyj Yhtiötiedote                                                                   28.3.2024 klo 12.30 Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen

Lue Lisää »